• Nie dodałeś jeszcze żadnego produktu.
Zobacz Koszyk
Koszt: 0,00 

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego
Studio Dream Team
Postanowienia wstępne

Serwis internetowy Studio Dream Team dostępny pod adresem internetowym www.dreamteamkielce.pl,
prowadzony jest przez Dream Team Trenerzy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w
Kielcach,
przy ul. Wschodniej 12, NIP: 6572957222.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze
Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z
Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
Studio Dream Team – Sprzedającym lub Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Dream Team Trenerzy Spółka Z
Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, przy ul. Wschodniej 12, NIP: 6572957222.
Klientach – należy przez to rozumieć osoby, które korzystają z usług Sprzedającego
Konsumentach – należy przyjąć, że jest to Uczestnik w formie osoby fizycznej zawierająca ze Sprzedawcą
(organizatorem) umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
Przedsiębiorcy o cechach konsumenta – należy przez to rozumieć osobę mającą wpis do Centralna Ewidencja i
Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z
działalnością zawodową zamawiającego
Przedsiębiorcy – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze
Sklepu
Sklepie – sklep internetowy / serwis prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.dreamteamkielce.pl/oferta
Umowie zawartej na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów
na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego
lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Zamówieniu – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do
zawarcia Umowy Sprzedaży usługi lub usług ze Sprzedawcą.
Koncie – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych
przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularzu rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularzu zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia,
w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym
sposobu dostawy i płatności.
Koszyku – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a
także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkcie – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowie Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu –
umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Ul. Wschodnia 12, 25-001 Kielce.
Adres e-mail Sprzedawcy: dreamteamkielce@gmail.com
Numer telefonu Sprzedawcy: 796-120-395
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 55 1090 2590 0000 0001 4746 5197
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym
paragrafie.
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-18, od poniedziałku do piątku.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne
są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym
przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty
znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6
Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
Zamówienia bez zakładania Konta.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
Sprzedawca informuje, iż w przypadku produktów cyfrowych przedmiotem sprzedaży jest możliwość skorzystania z
wiedzy i doświadczenia twórcy danego produktu w formie kursu, który systematyzuje nabytą wiedzę i doświadczenie
prowadzącego. Kurs opiera się o techniczne aspekty związane z nauczaniem ruchu, utrzymywaniem uwagi
odbiorców.

Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia.
Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat
usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie
danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób
dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie
w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

Oferowane metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
Płatność przy odbiorze
Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
Płatności elektroniczne
Płatność kartą płatniczą.

  1. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta
Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje
Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez
przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia
adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i
o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
W przypadku wyboru przez Klienta:
płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania
płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie
zostanie anulowane.
płatności gotówką, Klient obowiązany jest dokonać płatności przed wykonaniem usługi.
Usługa jest wykonywana w terminie wybranym przez Klienta spośród dostępnych przedstawionym przez
Sprzedawcę:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności sposobu płatności za pobraniem – od
dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez
podania jakiejkolwiek przyczyny. 
Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Konsumentem jak i
Przedsiębiorca o cechach konsumenta. 
W przypadku Umowy, która opiera się o regularne wpłaty (wpłaty miesięczne, trymestralne) termin wskazany w ust.
1 biegnie od dokonania pierwszej wpłaty.
Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez
Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie
oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.
Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 
W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta jak i Przedsiębiorcę o cechach konsumenta drogą
elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle w odpowiedzi na podany przez zgłaszającego adres e-mail
potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
Skutki odstąpienia od Umowy: 
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. 
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie
dokonane przez niego płatności, Jeżeli Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta wyrazi zgodę na
rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, zostanie mu zwrócona opłata
pomniejszona proporcjonalnie o wykorzystaną część usługi. 
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego
z żadnymi kosztami. 
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta
jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o
cechach konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy. 

Reklamacja i gwarancja
Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi usługę wolną od wad.
W przypadku wystąpienia wady zakupionej u Sprzedawcy usługi Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy
dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta
składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie
zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy
opisie usługi lub produktu.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o cechach
konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do
tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
Kupujący określony w pkt 2 uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn.
zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.  
Kupujący określony w pkt 2 uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.),
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Konsumentem a Sprzedawcą.  
Kupujący określony w pkt 2 może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu
realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą
płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu
powyższe płatności w Sklepie internetowym.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych
niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
Szczegóły i sposób przetwarzania danych są dostępne tutaj w polityce prywatności w stopce strony
www.dreamteamkielce.pl

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez stronę internetową zawierane są w języku polskim. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany
przepisów prawa czy zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem i będzie wymagał jego potwierdzenia. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.  
Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod
adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 

Załącznik nr 1

Miejscowość, data

………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My ()………………….……………niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym() odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() ………………………………..……
umowy dostawy następujących rzeczy() ………………………………………………………….. umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi()……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy 1 /odbioru 2 (*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić
1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług
2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

Scroll to top