• Nie dodałeś jeszcze żadnego produktu.
Zobacz Koszyk
Koszt: 0,00 

Polityka prywatności

Administratorem danych jest Dream Team Trenerzy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą
w Kielcach, przy ul. Wschodniej 12, NIP: 6572957222 (zwana dalej: „Firmą”).
Administrator przetwarza następujące dane Klienta:
nazwisko i imiona,
adres e-mail,
telefon,
adres zamieszkania i kod pocztowy,
wiek,
aktywność względem poszczególnych projektów,
a. aktywność względem korzystania z poszczególnych usług,
b. niezbędne dane zdrowotne związane z realizacją usługi,
c. dane osobowe lub informacje do których poboru jesteśmy zobligowani na mocy obowiązujących aktów
prawnych, zaleceń lub wytycznych,
W przypadku, gdy uczestnikiem usługi są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich, jak i ich rodziców.
Administrator przetwarza również adres e-mail, telefon oraz imię odbiorcy newslettera. Dla pracowników zespół
przetwarzanych danych wynika z przepisów kadrowych.
Cele przetwarzania danych
sprzedaż Usług będących przedmiotem oferty,
doręczanie mailingów informacyjnych i reklamowych,
a. organizowanie wyjazdów, warsztatów, eventów sportowych,
b. organizacja zajęć sportowych,
c. działalność związana ze sportem i zdrowym trybem życia,
d. zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego klientów oraz pracowników,
e. dochowanie wszelkiej staranności w celu wywiązania się należycie ze zleconych nam zadań,
f. stała komunikacja informacyjna, edukacyjna i reklamowa z odbiorcami,

Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Firmy. Dostępy do poszczególnych kategorii
osób rozdzielone są poprzez ograniczenie uprawnień technicznych wejścia do wspólnego dysku lub folderu. Na
podobnej zasadzie, dokumenty są również zabezpieczone fizycznie w szafkach zamykanych na klucz.
Polityka prywatności każdego z tych podmiotów mieści się na ich stronach podanych w powyższym linku.
Powyższe podmioty jako znajdujące się w obszarze EOG lub na liście Privacy Shield przestrzegają przepisów z zakresu
danych osobowych analogicznych do Rozporządzenia tzw. RODO. Z podmiotami zawarte zostały umowy
powierzenia, przeważnie w formie aktualizacji ich regulaminów.

  1. Użytkownik korzysta z następujących praw:
    a. Prawo do cofnięcia zgody – cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które
    zgodnie z prawem Administrator świadczyć może jedynie za zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie
    powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia było niezgodne z prawem.

b. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu
o prawnie uzasadniony interes, Czytelnik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli
sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania
danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.
c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Administrator na żądanie usunie dane
w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach
marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być
niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Administrator
zastrzega, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub
celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku kwestionowania prawidłowości danych
oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
e. Prawo dostępu do danych – Administrator zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych
osobowych, jeśli ma ono miejsce. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii danych i
dostępu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce i innych żądanych.
f. Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie Użytkownika lub Klienta zobowiązuje się do
sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych).
g. Prawo do przenoszenia danych – na żądanie użytkownika lub Klienta Administrator wyśle, w postaci
pliku w formacie pdf lub innym ustalonym, dane osobowe do żądającego lub bezpośrednio do innego
wskazanego przez niego Administratora.
h. Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator zapewnia realizację uprawnień poprzez napisanie maila na adres dreamteamkielce@gmail.com
określając czytelnie, w tytule, z jakiego prawa Użytkownik chce skorzystać. Administrator po otrzymaniu wiadomości w
ciągu 30 dni zrealizuje żądanie.
Przechowywanie danych
Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy, aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw
szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Dane odbiorców newslettera przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie,
Dane Klientów przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.
Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe (np. Lista
uczestników konkretnego eventu lub zajęć) oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z procedurami
zapisanymi w Rejestrze Czynności Przetwarzania.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Scroll to top